. Truyền thông-SHACMAN
Tin tức
TRỞ LẠI
Pháp quy việt nam về khí thải Euro2 sẽ được kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, pháp quy về khí thải Euro4 bắt đầu thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.
04-02-2017

 Căn cứ công văn số 436/TTg – CN ngày 28 tháng 3 năm 2017 của thủ tướng chính phủ , pháp quy khí thải Euro2 sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, các doanh nghiệp nhập khẩu phải hoàn thành các thủ tục hải quan , đăng kiểm và đưa ra thị trường , trong đó phải nêu rõ số lượng nhập khẩu

TRỞ LẠI